Тийм
Үгүй
И-мэйл хаяг
Утасны дугаар
Нууц үг
Нууц үгээ дахин оруулна уу
Оруулсан утгуудаа нягтална уу!

Засгийн газрын Иргэд, олон нийттэй харилцах 11 11 төв нь иргэн таны санал, хүсэлтийг утсаар болон цахим хуудас, биечлэн, гар утасны аппликейшн, и-мэйл, дуут шуудан зэрэг шугамаар шуурхай хүлээн авч, асуудал хариуцсан байгууллагаар шийдвэрлүүлэн хариу өгч, төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай, нээлттэй хүргэхийг эрхэмлэн ажиллаж байна.